OHLASY

          Inscenace, která nepřežila své první uvedení, vlastně nemůže mít skoro žádné oficiální ohlasy. To jsme se dlouho domnívali. Až roku 2020 jsme zjistili, že operativní svazek na naši tehdejší kolegyni Lilian Landovou, kterou StB sledovala již půl roku po osmnáctých narozeninách a dlouho před tím, než podepsala Chartu 77, různé informace o naší inscenaci obsahuje. Včetně pozoruhodných hodnocení. Není obvyklé, aby recenze na divadelní inscenace vycházely ve spisech tajných policií, a proto jsme se rozhodli tyto texty zveřejnit jako součást naší historie. Zároveň tím chceme připomenout talentovanou herečku a kamarádku Lilian, která se krátce po premiéře - nepremiéře této inscenace rozhodla odejít ze světa, v němž se jí těžko žilo.

ZÁZNAM POZNATKŮ SPRÁVY StB PRAHA:

Záznam poznatků k organizování srazu závadové mládeže při divadelním představení, sepsaný dne 9. března 1979 na Správě StB Praha por. Duchačem.
Svazek 28644 STUDENTKA vedený u Správy StB Praha (por. Duchač), folium 97–98


Po kliknutí se otevře celý obrázek ve vyšší kvalitě

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek Praha, sbírka Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR): arch. č. KR-680131 MV.
Použití skenu dokumentu povoleno ředitelkou ABS dne 6. října 2020 pod čj. ABS 7077/2020.

 
"VYTĚŽENÍ" J. M. (*1959) K ÚČASTI NA PŘEDSTAVENÍ (OO SNB Praha 5):

Úřední záznam vytěžení jmenovaného spolupracovníka kategorie D k účasti na představení, sepsaný dne 5. dubna 1979 na OO SNB Praha 5 npor. Polákem.
Svazek 28644 STUDENTKA vedený u Správy StB Praha (por. Duchač), folium 100–101
Jazykově neupraveno.

"O tom, že se zde koná zmíněné představení, jsem se dozvěděl náhodně od své spolužačky I. Š. (...), staré asi 18 let. Jde o velmi slušnou a spořádanou dívku věnující se pouze studiu. (...) Dne 12. 3. 1979 ve škole se náhodně zmínila o tom, že její přítelkyně pracující jako plavčice, dnes večer v ZK ČKD Tatra na Smíchově účinkuje na generální zkoušce nějaké hry a tak jsme se domluvili, že se tam spolu půjdeme podívat, neboť já sám se o divadelní amatérské prostředí zajímám. Nakonec I. Š. nepřišla a pokud vím, nebyla na představení ani zvána, neboť nevěděla co se uvádí.
(...)
Ke společnosti, která se účastnila představení v počtu asi 40 lidí uvedl, že zde nikoho neznal. Oni však se navzájem všichni znali a bavili se spolu, což potvrzuje, že to byli pozvaní hosté jednotlivými účinkujícími. Krátce se bavil i s LANDOVOU, ale protože měla nějaké starosti moc toho spolu nenapovídali. Představení proběhlo v klidu a nebyl zde žádný výrok verbálního charakteru. Herci neznali mnoho text, občas museli využít nápovědu, ale hra byla plynulá, nenabyl dojmu, že by herci nějak improvizovali či přidávali vlastní text. Dle jeho názoru neobsahoval žádné jednoduché narážky, celá hra byla vedena jednotící myšlenkou, kritikou namířenou proti úřednickému byrokratickému systému omezující člověka. Jedinou narážku lze spatřovat v tom, že když hrdina vyhoví požadavku úředníka - sekretářky min. zahraničí pro jejich hosta bude odměněn jinak v případě že nevyhoví, zasáhne, mají styky i na jiná ministerstva na příklad ministerstvo vnitra.

Pozvaným hostům se hra líbila a spontálně tleskali. Po skončení se rozešli."


Po kliknutí se otevře celý obrázek ve vyšší kvalitě

O autorovi recenze:

Svazek 28644 STUDENTKA vedený u Správy StB Praha (por. Duchač), folium 99

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek Praha, sbírka Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR): arch. č. KR-680131 MV.
Použití skenů dokumentů povoleno ředitelkou ABS dne 6. října 2020 pod čj. ABS 7077/2020.


DODATEČNÉ "VYTĚ
ŽENÍ" PRACOVNÍKŮ ZK (OO SNB Praha 5):

Dodatečným vytěžením pracovníků ZK ROH n. p. ČKD Tatra Smíchov zjištěno, že vedoucí souboru ing. Marie KUBROVÁ byla o kontrole orgány SNB v klubu informována ved. klubu s. Strašlivkou. Dle názoru vytěžovaných se předvedení hry zúčastnilo asi 30 lidí, většinou mladých, kteří během představení se chovali slušně a hra se jim líbila, což několikráte projevili potleskem. Po skončení představení se společnost v klidu rozešla.

Dle názoru pracovnice klubu, která byla přítomna jen části představení jsou herecké projevy MARYŠI jako celku nedokonalé a hra se jí nelíbila. Neměla smysl a byly v ní některé nevysvětlitelné narážky. Žádné verbální projevy pol. rázu však podchyceny nebyly.

Svazek 28644 STUDENTKA vedený u Správy StB Praha (por. Duchač), folium 58 (předání úředního záznamu z operativní hlídky Správě StB Praha, podepsané dne 14. března 1978 zástupcem náčelníka OO SNB Praha 5 por. Aladarem Pätnickým).
Jazykově neupraveno.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek Praha, sbírka Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR): arch. č. KR-680131 MV.


ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ POZNATKŮ SPRÁVOU StB PRAHA:

Závěrečné předání poznatků k divadelnímu souboru Maryša z 2. odd. odboru 2b na 4. odd. odboru 2a.
Svazek 28644 STUDENTKA vedený u Správy StB Praha (por. Duchač), folium 94


Po kliknutí se otevře celý obrázek ve vyšší kvalitě

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek Praha, sbírka Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR): arch. č. KR-680131 MV.
Použití skenu dokumentu povoleno ředitelkou ABS dne 6. října 2020 pod čj. ABS 7077/2020.

Po kliknutí se obrázek otevře ve vyšší kvalitě

Program

ZPĚT DO HISTORIE